Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
directness
directness
[di'rektnis]
danh từ
tính thẳng, tính trực tiếp
tính thẳng thắn, tính không quanh co úp mở


/di'rektnis/

danh từ
tính thẳng, tính trực tiếp
tính thẳng, tính thẳng thắn, tính không quanh co úp mở (câu trả lời...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "directness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.