Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unstock
unstock
[,ʌn'stɔk]
ngoại động từ
lấy kho đi, lấy các thứ trữ đi
tháo báng (súng)
đưa khỏi triền đà (sườn chữa tàu)


/' n'st k/

ngoại động từ
lấy kho đi, lấy các thứ trữ đi
tháo báng (súng)

Related search result for "unstock"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.