Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kê cứu


[kê cứu]
Carry out research on.
Kê cứu điển cố
To carry out research on historical references.Carry out research on
Kê cứu điển cố To carry out research on historical references


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.