Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
straightness
straightness
['streitnis]
danh từ
sự thẳng (của một con đường)
sự thẳng thắn, sự chân thật


/'streitnis/

danh từ
sự thẳng (của một con đường)
sự thẳng thắn, sự chân thật

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "straightness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.