Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
atomise
atomise
['ætəmaiz]
Cách viết khác:
atomize
['ætəmaiz]
như atomize


/'ætəmaiz/ (atomise) /'ætəmaiz/

ngoại động từ
nguyên tử hoá
tán nhỏ
phun

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "atomise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.