Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
covenanted
covenanted
['kʌvinəntid]
tính từ
bị hiệp ước ràng buộc, bị giao kèo ràng buộc; có ký giao kèo


/'kʌvinəntid/

tính từ
bị hiệp ước ràng buộc, bị giao kèo ràng buộc; có ký giao kèo

Related search result for "covenanted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.