Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shan't
shan't
[∫ɑ:nt]
(viết tắt) của shall not


/ʃɑ:nt/

(viết tắt) của shall not


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.