Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
morphia
morphia
['mɔ:fjə]
Cách viết khác:
morphine
['mɔ:fi:n]
danh từ
(dược học) Mocfin


/'mɔ:fjə/ (morphine) /'mɔ:fi:n/

danh từ
(dược học) Mocfin

Related search result for "morphia"
  • Words pronounced/spelled similarly to "morphia"
    morphia murphy

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.