Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
proprietary
proprietary
[prə'praiətri]
tính từ
(nói về hàng hoá) do một hãng nhất định chế tạo và bán ra, thường là có đăng ký; giữ độc quyền
proprietary medecines
thuốc có đăng ký độc quyền sản xuất
proprietary brands
những nhãn hiệu đã đăng ký độc quyền
(nói về tên nhãn hiệu) do một hãng độc quyền sở hữu và sử dụng
a proprietary name
một cái tên độc quyền sở hữu (nhãn hiệu Kodak..)
thuộc chủ, thuộc quyền sở hữu
proprietary rights
quyền của người chủ; quyền sở hữu
có tài sản, có của
the proprietary classes
giai cấp giàu có
danh từ
quyền sở hữu
giới chủ; tầng lớp chủ
the landed proprietary
tầng lớp địa chủ


/proprietary/

tính từ
thuộc chủ, người có quyền sở hữu
proprietary rights quyền của người chủ, quyền sở hữu
có tài sản, có của
the proprietary classes giai cấp có của
(thuộc) quyền sở hữu, giữ làm tài sản riêng; giữ độc quyền (bán, sản xuất...)
proprietary medicines thuốc đã đăng ký độc quyền sản xuất (bán); biệt dược

danh từ
quyền sở hữu
giới chủ, tầng lớp chủ
the landed proprietary tầng lớp địa chủ

Related search result for "proprietary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.