Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
scheme repositoryScheme Repository

A collection of free Scheme programs.

ftp://nexus.yorku.ca/pub/scheme/.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.